Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerine

Güneş Enerji Sistemleri İçin Büyük Destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanan Mali Destekler

 • Kalkınma Ajansı desteği  asgari tutar 40.000 TL, azami tutar 400.000 TL’dir. (Kobiler İçin)
 • Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz.
 • Bütçenin kalanı tutarı, Başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.

 

Not: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Kobilere benzer şekilde “Yenilenebilir Enerji Küçük Ölçekli Altyapı destek programı” kapsamında minimum 50.000 lira maksimum 750.000 TL olmak üzere Kamu ve benzer kuruluşlara yönelik yenilenebilir enerjiden (güneş, rüzgar vb.) elektrik üretimi için destek programı bulunmaktadır. Destek projenin toplam uygun maliyetinin %20’inden az ve %75’sinden fazla olamaz.

Kimler Başvurabilir?

 • 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması
 • Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
 • Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmasıdır.

 

Proje Konuları

“Uluslararası teknik ve kalite standartları ile uyumlu kalite sertifikasyonu temini ve temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi”  Proje konularında yer alan bu madde güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretmek isteyen kuruluşlar için hibe programını mümkün kılmaktadır.

Firmamız, istenmesi halinde bu proje konusunda başvuruda bulunacak firmalara ve kamu kurum ve kuruluşlarına projenin başlangıcından sonuna kadar danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Süre

Azami proje süresi 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Not: Başvuran Şahıslar “Kobilere Yönelik Yenilik Yaklaşımlar Mali Destek Programına” en fazla bir projesi için bulunabilir ve her destek sahibi en fazla 1 proje için destek alabilir.

Projede Gösterilecek Uygun Maliyetler Nelerdir?

 • Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
 • Yolculuk ve gündelik giderleri,
 • Bütçede insan kaynakları ve seyahat başlıklarına tahsis edilen toplam tutar toplam uygun maliyetlerin % 5’ini aşamaz.
 • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni makine/ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
 • Sarf malzemesi maliyetleri,
 • Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
 • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,
 • Destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri,
 • Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)

 

Yenilenebilir Enerji Kapsamında Başvuran Firmalar İçin İstenen Ek Bilgiler

 • 2 Ekim 2013 Tarihli ve 28783 numaralı Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik ve ekleri Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmenliğine Uygulanmasına Dair Tebliğ ve eklerinde belirlenen koşullarla uygun olarak Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu
 • Lisansız Elektrik üretim sisteminin kurulacağı yerin mülkiyetine gösterir belge (Söz konusu yer başvuru sahibine ait değilse Mülk sahibi ile yapılmış en az 10 yıllık kira sözleşmesi) 
 • Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisi için arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belge edinilmemişse ve söz konusu arazi yukarıdaki hükümlere uygun bir biçimde başkasına da tahsil edilmemişse, tesis sahasını yetkili Orman Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya İl Özel İdaresi gibi kurumlardan alınacak, arazinin bir başkasına tahsis edilmediğine ve tahsis için ilgisince başvuru yapıldığına dair resmi yazı, başvuru aşamasında yeterli olacaktır.

 

Başvuru Tarihleri ve Sonuçlanması

Başvurular Kays (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden online olarak alınacak olup son başvuru tarihi 28.02.2014 Cuma günü saat 23.50’dir. Yapılan Başvurunun sistemden çıktısı ve başvuru anında istenen belgeler tüm belgeler 7 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar elden veya posta yoluyla OKA’ya teslim edilir.

Değerlendirme sonuçları için öngörülen tarih 15 Haziran 2014’tür.

 • Firma Adı
  :
  Yetkili Adı Soyadı
  :
  Ünvanı
  :
  Telefon
  :
  E-posta
  :
  Şehir
  :
  Talep Ettiğiniz Sistem :  Şebekeye Bağlı (On-Grid) Şebekeye Bağlı Değil(Off-Grid)
  Talep Edilen Sistem Gücü :
  Panellerin Kuralacağı Yer :
  Panellerin Kurulacağı Alan (m2) :
  Açıklama :
  Adres :

   

Başa Dön...