Kayseri, Sivas ve Yozgat illerine

Güneş Enerji Sistemleri İçin Büyük Destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanan Mali Destekler

 • Kalkınma Ajansı desteği asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 500.000 TL’dir. (Kobiler İçin)
 • Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %20’inden az ve %50’sinden fazla olamaz.
 • Azami proje süresi 9 aydır.
 • Bütçenin kalanı tutarı, Başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.

 

Kimler Başvurabilir?

 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler
 • Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna veya KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,
 • Proje konusunun proje sunan Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi’nde Kayseri ilinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubelerinin bu ilde bulunması, Ajans’a proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

 

Proje Konuları

Öncelik’de yer alan “enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik yatırımların desteklenmesi”  maddesi gereğince güneş, rüzgar veya hibrit (güneş ve rüzgar) sistemlerinden yararlanarak elektrik üreten proje yatırımları da destek almaktadır.

 

BİLGİ
Firmamız, istenmesi halinde bu proje konusunda başvuruda bulunacak Kobilere projenin başlangıcından sonuna kadar danışmanlık hizmeti de vermektedir.

 

Süre

 Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

TR72 Bölgesi Kayseri ilinde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler. Ek olarak Sivas ve Yozgat illerinde bulunan Yatırım Destek Ofislerinden de proje başvurusu kabulü yapılacaktır.

Not: bir Başvuru Sahibi en fazla 2 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ve her ikisinin de başarılı bulunması halinde daha yüksek puan alan proje başvurusu için mali destek alabilir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve nihai ödemenin yararlanıcıya yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıllık süre içerisinde aynı Ajans’a, Başvuru Sahibi ve/veya proje ortağı olarak tekrar destek başvurusunda bulunamazlar. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlandığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır.

Projede Gösterilecek Uygun Maliyetler Nelerdir?

 • Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri, final raporu maliyetleri ve projede görevlendirilmiş personel ile ilgili son ayda gerçekleştirilmesi gereken ücret ve maliyetler hariç)
 • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması
 • Ödemenin proje hesabından gerçekleştirilmesi yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi
 • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi.
 • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri
 • Bunlar göz önünde bulundurularak doğrudan uygun maliyetler şunlardır:
 • Sadece projede çalıştırılmak üzere, mali destek sözleşmesinin imzalanma tarihinden sonra yeni istihdam edilecek proje personelinin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır)
 • Yolculuk ve gündelik giderleri
 • Sarf malzemesi maliyetleri,
 • Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu gibi)
 • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans Destek tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir.
 • Destek miktarı 100.000’nin üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri, Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri gibi
 • Görünürlük maliyetleri.

 

Başvurular Nereye ve Ne zaman Yapılacak?

Proje başvuruları, Ajans internet sitesinde (www.oran.org.tr) yayınlanan “Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)” üzerinden online olarak 14.02.2014 saat: 23:50’a kadar yapılmalı, online başvuru tamamlandıktan sonra Başvuru Formu’nun ve Ekler’inin çıktısı KAYS üzerinden alınarak çıktının gerekli kısımları Başvuru Sahibi tarafından imzalanmalı, geri kalan sayfalar ise paraflanmalıdır. İmzalı ve paraflı çıktılar matbu olarak 1 (bir) Asıl ve 2 (iki) Suret halinde son 21.02.2014 saat 18.00’den önce Ajans’a teslim edilmelidir.

Sonuçların Açıklanması

Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahipleri’ni bilgilendirmek için Ajans’ın planladığı tarih 30.04.2014’ tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.

 • Firma Adı
  :
  Yetkili Adı Soyadı
  :
  Ünvanı
  :
  Telefon
  :
  E-posta
  :
  Şehir
  :
  Talep Ettiğiniz Sistem :  Şebekeye Bağlı (On-Grid) Şebekeye Bağlı Değil(Off-Grid)
  Talep Edilen Sistem Gücü :
  Panellerin Kuralacağı Yer :
  Panellerin Kurulacağı Alan (m2) :
  Açıklama :
  Adres :